Regulamin

REGULAMIN WEBINARIUM

§1

Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem usługi polegającej na przeprowadzeniu webinarium drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej MediTV.eu (dalej „Usługa”) jest VISILAB Ewa Pieklik z siedzibą przy ul. Sulejkowskiej 60B lok. 805, 04-157 Warszawa, działająca na zlecenie firmy Communication Art. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą przy ul. Codziennej 60, 03-668 Warszawa.
 2. Do korzystania z Usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych
 3. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z możliwością odbierania obrazu, dźwięku i nadawania obrazu (kamera) i dźwięku (mikrofon), z dostępem do Internetu,
 4. zainstalowany standardowy system operacyjny,
 5. zainstalowana standardowa przeglądarka internetowa,
 6. możliwość odtwarzania plików audio i wideo,
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§2

Udział w webinarium

 1. Udział w webinarium jest bezpłatny.
 2. Uczestnicy biorący udział po raz pierwszy w webinarium powinni zarejestrować się na stronie MediTV.eu poprzez podanie nazwy Uczestnika i adresu poczty elektronicznej, na który Organizator przesyła potwierdzenie rejestracji. Nazwą Uczestnika może być imię i nazwisko lub nick Uczestnika, pod którym Uczestnik będzie wyświetlany na liście Uczestników webinarium, w tym również na czacie webinarium.
 3. Po dokonaniu rejestracji, na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika zostanie przesłana wiadomość weryfikująca zarejestrowanego Uczestnika.
 4. Uczestnicy, którzy uprzednio dokonali rejestracji, mogą zgłosić udział w webinarium po zalogowaniu się na swoje konto, przy użyciu nazwy Uczestnika i hasła.
 5. Zgłoszenie do udziału w webinarium wymaga zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu przez Uczestników i zaakceptowanie jego postanowień.
 6. Organizator potwierdzi Uczestnikom przyznanie dostępu do udziału w webinarium poprzez przesłanie wiadomości informującej o dacie, godzinie webinarium, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 7. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w webinarium w dowolnym czasie, zarówno przed, jak i w trakcie webinarium, bez żadnych konsekwencji.

 

§3

Prawa własności intelektualnej

 1. Treści prezentowane podczas webinarium stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,do którego prawa autorskie przysługują Organizatorowi.
 2. Dalsze rozpowszechnianie dostępu do webinarium bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4

Postanowienia ogólne

 1. Uczestników obowiązuje zakaz zamieszczania na chacie webinarium komentarzy, których treść ma charakter bezprawny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za braki sprzętowe Uczestników, a także nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające udział Uczestników w webinarium, występujące po stronie Uczestników.
 3. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium z przyczyn od niego niezależnych.
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§5

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora (dalej „Procesor”) oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://meditv.eu/polityka-prywatnosci/.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją webinarium jest podmiot na zlecenie którego działa Organizator – spółka Communication Art. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą przy ul. Codziennej 60, 03-668 Warszawa (dalej „Administrator”). Z treścią Polityki prywatności Administratora można zapoznać się pod adresem: https://commart.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest realizacja umowy, której zawarcie nastąpiło w chwili zaakceptowania Regulaminu webinarium – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia webinarium, po czym zostaną usunięte.
 5. Podanie danych osobowych (nazwa Uczestnika i adres e-mail) jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy i wzięcia udziału w webinarium.
 6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w webinarium ma prawo do wglądu w treść danych osobowych jej dotyczących, oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Powyższe żądanie może zostać zrealizowane zarówno przez Administratora, jak i przez Procesora, na dane kontaktowe podane w § 1 ust. 1.
 8. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że dane osobowe Uczestnika są naruszane.
 9. Dane Uczestników nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

§6

Odpowiedzialność za treść

 1. Treść prezentowanych w ramach webinarium wykładów opiera się na wiedzy i doświadczeniu osób je przedstawiających.
 2. Partner webinariów nie odpowiada za tę treść i nie miał wpływu na sposób jej przygotowania i prezentacji.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2020 r.